Kontaktirajte nas

Poštovani,

Klijenti imaju pravo podnošenja prigovora u roku od tri godine od dana kad je učinjena povreda njihovog prava. Ukoliko je protekao rok duži od navedenog, ProCredit Leasing nema obavezu da podneti prigovor razmatra. Klijenti svoje prigovore mogu dostaviti ProCredit Leasing-u na sledeće načine:
- u pisanoj formi na adresu : ProCredit Leasing doo, Milutina Milankovića 17, 11070 Novi Beograd
- u pisanoj formi neposredno službeniku ProCredit Leasing-a u poslovnim prostorijama
- elektronskim putem na adresu : info@procreditleasing.rs
- putem web site-a www.procreditleasing.rs , popunjavanjem kontakt forme.

Prigovori dostavljeni na način drugačiji od navedenih, neće se uzimati u razmatranje i ProCredit Leasing nije dužan da odgovara na njih. Na primljene prigovore ProCredit Leasing će odgovoriti u roku od 15 dana, sa mogućnošću dodatno produženog roka za još 15 dana, o čemu će obavestiti klijenta, uz navođenje razloga za prolongiranje roka.

Ukoliko klijent nije zadovoljan odgovorom ili ukoliko odgovor nije dostavljen u propisanim rokovima, klijent može u pismenoj formi podneti pritužbu ili predlog za posredovanje Narodnoj banci Srbije i to na adresu : Narodna banka Srbije, Nemanjina 17, 11000 Beograd.

S poštovanjem,
ProCredit Leasing
Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja.
 
Napomena: Lizing je dužan da pri dobijanju ličnih podataka dobije saglasnost lica koje podatke ostavlja za obradu podataka o ličnosti i na ovaj način se ostvaruje najbolja zaštita prava korisnika Sajta.

ProCredit Leasing d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Lizing) ima pravo da vrši obradu podataka o posetiocu sajta www.procreditleasing.rs (u daljem tekstu: Posetilac sajta) koji ostavlja svoje podatke o ličnosti koristeći aplikaciju „Kontaktirajte nas“, u skladu sa važećim propisima i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da sve podatke o Posetiocu sajta koji su mupoznati (podaci o Posetiocu sajta), kao i druge podatke koji proizlaze iz poslovnog odnosa između Posetioca sajta i Lizinga, dostavlja ProCredit Holdingu u SR Nemačka, ProCredit Banci, spoljnim revizorima Lizinga, licima i organima kojima je po zakonu dužan da dostavi podatke, kao i svim trećim licima sa kojima Lizing ima zaključene odgovarajuće ugovore o poslovnoj saradnji koji su neophodni za realizaciju poslovnog odnosa ili su u vezi sa poslovnim odnosom Lizinga i Posetioca sajta.
Posetilac sajta je saglasan da Lizing može obrađivati sve podatke o Posetiocu sajta (ostavljene lične podatke- podatke za kontakt sa Posetiocem sajta) kao i da može obrađivati naročito osetljive podatke o Posetiocu sajta (ukoliko se oni navedu) u svrhu ispunjavanja obaveza predviđenih važećim propisima ili ugovornih obaveza, radi pružanja usluga ili posredovanja u pružanju usluga Posetiocu sajta, za realizaciju i administriranje proizvoda i usluga pruženih Posetiocu sajta, radi zaštite od povrede prava Lizinga i u drugim sličnim okolnostima. Lizing ima pravo da obrađuje lične podatke koje je ostavio Posetilac sajta od momenta popunjavanja predviđenog obrasca za korišćenje aplikacije „Kontaktirajte nas“ na sajtu www.procreditleasing.rs, tokom perioda u kome lice ima status potencijalnog klijenta/ klijenta Lizinga, kao i nakon prestanka tog odnosa, u periodu određenom važećim propisima. Lizing, takođe obrađuje lične podatke Posetioca sajta i u svrhu sprovođenja statističkih istraživanja i analiza tržišnog udela grupa klijenata, proizvoda i usluga i ostalih finansijskih pokazatelja, kao i u cilju izveštavanja i upravljanja rizicima. Lizing može koristiti podatke koje je posetilac sajta ostavio radi istraživanja tržišta i zadovoljstva klijenata, kao i radi reklamiranja i ponude proizvoda i usluga Lizinga i povezanog lica, pravnog lica koje pripada istoj grupi ili ugovornog partnera.
Posetilac sajta može, u bilo kom trenutku, obavestiti Lizing da ga ne kontaktira radi oglašavanja, promovisanja novih proizvoda, reklamiranja proizvoda koje Lizing nudi informišući o tome Lizing, u pisanoj formi. Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Lizingu daje dobrovoljno.
Posetilac sajta ima pravo da se informiše o podacima koje Lizing vodi o njemu (u smislu podataka koje je ostavio pri popunjavanju forme za zakazivanje razgovora) i ima pravo i obavezu da od Lizinga zahteva ispravku, dopunu i ažuriranje podataka koji se odnose na njega.
Lizing podatke o Posetiocu sajta može obrađivati na način da iste čuva i koristi u elektronskom obliku, štampanim kopijama, skeniranim dokumentima, kao i na svaki drugi pogodan i uobičajen način u poslovanju Lizinga. Podatke o Posetiocu sajta mogu koristiti zaposleni u Lizingu, u napred navedene svrhe, kao i zaposleni kod drugih lica i/ili institucija kojima Lizing dostavlja podatke shodno zakonskim propisima ili ugovornim obavezama. Posetilac sajta ima pravo da svoj ranije dat pristanak na obradu podataka, opozove. U slučaju da Posetilac sajta želi da opozove svoj pristanak, dužan je da obaveštenje o tome dostavi Lizingu u pisanoj formi. Lizing je dužan da nakon primljenog obaveštenja Posetioca sajta o opozivu ranije datog odobrenja, podatke o Posetiocu sajta, čuva i koristi na način definisan pozitivnopravnim propisima.
Posetilac sajta izjavljuje da na osnovu ove izjave sa kojom se saglasio na sajtu www.procreditleasing.rs, Lizing vrši obradu podataka i druge radnje definisane i predviđene u tekstu izjave. Dakle, saglasnost i izjava data na napred naveden način, predstavlja pravni osnov Lizingu za obradu i prikupljanje podataka o ličnosti Posetioca sajta, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Zatvori