Kontaktirajte nas

Poštovani,
ProCredit banka kao jednu od temeljnih vrednosti neguje kulturu otvorene komunikacije. Cenimo svako Vaše mišljenje, bez obzira na formu. Ipak, novim Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga propisano je da klijenti – fizička lica zvanične prigovore upućuju u klasičnoj pisanoj formi. Stoga, ukoliko prigovor upućujete u svojstvu klijenta – fizičkog lica, najlepše Vas molimo da ga u formi klasičnog pisma pošaljete na adresu:
  • ProCredit banka a.d
    Odeljenje organizacije i podrške
    Milutina Milankovića 17
    11070 Beograd
Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja.
 
Napomena: Lizing je dužan da pri dobijanju ličnih podataka dobije saglasnost lica koje podatke ostavlja za obradu podataka o ličnosti i na ovaj način se ostvaruje najbolja zaštita prava korisnika Sajta.

ProCredit Leasing d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Lizing) ima pravo da vrši obradu podataka o posetiocu sajta www.procreditleasing.rs (u daljem tekstu: Posetilac sajta) koji ostavlja svoje podatke o ličnosti koristeći aplikaciju „Kontaktirajte nas“, u skladu sa važećim propisima i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da sve podatke o Posetiocu sajta koji su mupoznati (podaci o Posetiocu sajta), kao i druge podatke koji proizlaze iz poslovnog odnosa između Posetioca sajta i Lizinga, dostavlja ProCredit Holdingu u SR Nemačka, ProCredit Banci, spoljnim revizorima Lizinga, licima i organima kojima je po zakonu dužan da dostavi podatke, kao i svim trećim licima sa kojima Lizing ima zaključene odgovarajuće ugovore o poslovnoj saradnji koji su neophodni za realizaciju poslovnog odnosa ili su u vezi sa poslovnim odnosom Lizinga i Posetioca sajta.
Posetilac sajta je saglasan da Lizing može obrađivati sve podatke o Posetiocu sajta (ostavljene lične podatke- podatke za kontakt sa Posetiocem sajta) kao i da može obrađivati naročito osetljive podatke o Posetiocu sajta (ukoliko se oni navedu) u svrhu ispunjavanja obaveza predviđenih važećim propisima ili ugovornih obaveza, radi pružanja usluga ili posredovanja u pružanju usluga Posetiocu sajta, za realizaciju i administriranje proizvoda i usluga pruženih Posetiocu sajta, radi zaštite od povrede prava Lizinga i u drugim sličnim okolnostima. Lizing ima pravo da obrađuje lične podatke koje je ostavio Posetilac sajta od momenta popunjavanja predviđenog obrasca za korišćenje aplikacije „Kontaktirajte nas“ na sajtu www.procreditleasing.rs, tokom perioda u kome lice ima status potencijalnog klijenta/ klijenta Lizinga, kao i nakon prestanka tog odnosa, u periodu određenom važećim propisima. Lizing, takođe obrađuje lične podatke Posetioca sajta i u svrhu sprovođenja statističkih istraživanja i analiza tržišnog udela grupa klijenata, proizvoda i usluga i ostalih finansijskih pokazatelja, kao i u cilju izveštavanja i upravljanja rizicima. Lizing može koristiti podatke koje je posetilac sajta ostavio radi istraživanja tržišta i zadovoljstva klijenata, kao i radi reklamiranja i ponude proizvoda i usluga Lizinga i povezanog lica, pravnog lica koje pripada istoj grupi ili ugovornog partnera.
Posetilac sajta može, u bilo kom trenutku, obavestiti Lizing da ga ne kontaktira radi oglašavanja, promovisanja novih proizvoda, reklamiranja proizvoda koje Lizing nudi informišući o tome Lizing, u pisanoj formi. Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Lizingu daje dobrovoljno.
Posetilac sajta ima pravo da se informiše o podacima koje Lizing vodi o njemu (u smislu podataka koje je ostavio pri popunjavanju forme za zakazivanje razgovora) i ima pravo i obavezu da od Lizinga zahteva ispravku, dopunu i ažuriranje podataka koji se odnose na njega.
Lizing podatke o Posetiocu sajta može obrađivati na način da iste čuva i koristi u elektronskom obliku, štampanim kopijama, skeniranim dokumentima, kao i na svaki drugi pogodan i uobičajen način u poslovanju Lizinga. Podatke o Posetiocu sajta mogu koristiti zaposleni u Lizingu, u napred navedene svrhe, kao i zaposleni kod drugih lica i/ili institucija kojima Lizing dostavlja podatke shodno zakonskim propisima ili ugovornim obavezama. Posetilac sajta ima pravo da svoj ranije dat pristanak na obradu podataka, opozove. U slučaju da Posetilac sajta želi da opozove svoj pristanak, dužan je da obaveštenje o tome dostavi Lizingu u pisanoj formi. Lizing je dužan da nakon primljenog obaveštenja Posetioca sajta o opozivu ranije datog odobrenja, podatke o Posetiocu sajta, čuva i koristi na način definisan pozitivnopravnim propisima.
Posetilac sajta izjavljuje da na osnovu ove izjave sa kojom se saglasio na sajtu www.procreditleasing.rs, Lizing vrši obradu podataka i druge radnje definisane i predviđene u tekstu izjave. Dakle, saglasnost i izjava data na napred naveden način, predstavlja pravni osnov Lizingu za obradu i prikupljanje podataka o ličnosti Posetioca sajta, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Zatvori