Ekološki standardi

Sve kompanije u ProCredit Grupi neguju visoke standarde u pogledu uticaja njihovog poslovanja na životnu sredinu. U savladavanju izazova zaštite životne sredine, ProCredit Leasing po ugledu na matičnu kompaniju ProCredit Banku primenjuju trostruki pristup:
 
1. stub: Interni sistem upravljanja životnom sredinom
ProCredit Leasing u Srbiji primenjuje pristup boljeg razumevanja i unapređenja održivog korišćenja energije i uticaja na okruženje. Pitanja zaštite životne sredine su važna komponenta obuke za naše zaposlene na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.
 
2. stub: Upravljanje rizikom životne sredine u finansiranju
ProCredit Leasing u Srbiji sprovodi sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji je zasnovan na stalnoj proceni leasing portfolija prema kriterijumu zaštite životne sredine. To obuhvata dubinsku analizu svih privrednih aktivnosti koje nose potencijalni rizik po životnu sredinu i odbijanje zahteva za lizing preduzeća koja su uključena u ekološki rizične aktivnosti i koja se nalaze na listi isključenih delatnosti naše institucije. Integrisanjem pitanja ekologije u proces odobravanja Lizinga, ProCredit Leasing u Srbiji istovremeno omogućava podizanje svesti klijenata o pitanjima zaštite životne sredine.
 
3. stub: Promovisanje „zelenog finansiranja“
 
ProCredit Leasing u Srbiji nastoji da promoviše ekološki što održiviji ekonomski razvoj. Tokom 2013. godine, proširili smo program proizvoda i usluga zelenog finansiranja, koji se sastoji od lizinga za energetsku efikasnost za preduzeća. Ova inicijativa je obuhvatila i proširenje naše liste dobavljača ekološke opreme i usluga, kao i podršku da u svoju ponudu uvrste proizvode sa EU oznakama za standarde energetske efikasnosti. Od kada je ovaj program uveden prvi put 2010. godine, Lizing je podržao energetski efikasno finansiranje sa preko 15 miliona EUR.