Pravna regulativa

ProCredit Leasing d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 17
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
 
Upisana u registar Agencije za privredne registre
Matični broj: 20008229
PIB: 103723748
Predsednik Izvršnog odbora: Dragiša Tadić
 

Uslovi korišćenja

Sve informacije dostupne na ovoj internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe.
Informacije koje ProCredit Leasing d.o.o. Beograd objavljuje na ovoj internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja.
ProCredit Leasing d.o.o. Beograd stalno proverava i aktualizuje informacije na svojim internet stranama i može u svakom trenutku, bez prethodne najave, ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na svojoj internet prezentaciji.
 

Isključenje odgovornosti

U izuzetnom slučaju greške na nekoj od stranica ove internet prezentacije, ProCredit Leasing d.o.o. Beograd će nastojati da istu ispravi u što kraćem vremenskom periodu i da ažurira sadržaj svojih internet stranica.
Usled mogućnosti postojanja eventualne greške ili nenamernog propusta na nekoj od stranica ove prezentacije, pozivamo sva zainteresovana fizička i pravna lica da se o konkretnim uslovima svih proizvoda i usluga ProCredit Leasing d.o.o. Beograd, koji su predstavljeni na ovom sajtu, obavezno prethodno raspitaju u najbližoj ekspozituri ProCredit Banke ili pozivom našeg info centra na broj telefona 0 700 700 000.
 

Linkovi

Linkovi sadržani na ovoj internet prezentaciji omogućiće Vam da izađete sa stranica ProCredit Leasing d.o.o. Beograd.
Povezane lokacije nisu pod kontrolom ProCredit Leasing d.o.o. Beograd i Leasing nije odgovoran za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmene ili ažuriranja takvih internet strana.
 

Autorska prava

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada ProCredit Leasing d.o.o. Beograd. ProCredit Leasing d.o.o. Beograd takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Navedena stranica sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posedu ProCredit Leasing d.o.o. Beograd ili u vlasništvu trećih osoba, a ProCredit Leasing d.o.o. Beograd je nosilac licence. Sadržaj na ovoj stranici nije za upotrebu bez ograničenja i može se zatražiti dozvola za umnožavanje.
Svaka povreda navedenih prava, bilo namerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korišćenja materijala sa Internet stranica i podleže materijalnom i krivičnom gonjenju.
 
 

Kontrola usklađenosti i sprečavanja pranja novca u Banci

Oslanjajući se na Nacionalnu strategiju Srbije na polju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, ProCredit Leasing d.o.o. ima čvrst pristup borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, što i sprovodi kroz svoje procedure i interne akte.
Republika Srbija je usvojila zakone i podzakonske akte zasnovane na direktivama Evropske Unije i standardima postavljenim od strane FATF (Financial Action Task Force), kojima sprovodi borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kao deo ProCredit grupe, Leasing je u obavezi da poštuje i standarde koje postavlja ProCredit Holding na ovom polju. Kontrolu poštovanja internih procedura i politika sprovodi nemački regulator BaFin, a kontrolu poštovanja Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sprovode nadležni organi Republike Srbije.
 
Kompletan okvir sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na nivou Leasing-a svodi se na sledeće:
 
Imenovanje Službenika za sprečavanje pranja novca.
Leasing je u obavezi da imenuje odnosno ovlasti lice i njegove zamenike za poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na nivou celog Leasing-a.
 
„Customer Due Dilligence“ pristup 
Leasing je usvojila proceduru „Upoznaj svog klijenta“ koja predviđa kategorizaciju klijenata prema stepenu rizičnosti.
 

Klasifikacija klijenata po rizičnosti

Leasing je sprovela klasifikaciju svojih klijenata u cilju procene rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i kriminalnih aktivnosti i u skladu sa tim sprovodi adekvatan monitoring.
 

Prijavljivanje sumnjivih klijenata

Službenici za sprečavanje pranja novca prijavljuju sumnjive klijente odnosno transakcije Upravi za sprečavanje pranja novca, u svim situacijama kada postoji rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.
 
Obuka zaposlenih i podizanje svesti o sprečavanju pranja novca
Jedan od najvažnijih mehanizama u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma je redovan trening zaposlenih u cilju podizanja svesti o riziku od pranja novca i finansiranja terorizma i načinima borbe protiv istog.
 

Uspostavljanje poslovne saradnje sa klijentom

U interesu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, prilikom uspostavljanje bilo kog oblika poslovne saradnje sa klijentom ili isporučiocem predmeta lizinga, Leasing vrši identifikaciju klijenta, zahteva određenu dokumentaciju o klijentu i poreklu njegovih sredstava.
 

ProCredit Leasing ne uspostavlja saradnju sa off shore pravnim licima i fiktivnim pravnim licima.